Learning Centre

Electrostatic Self-Assembly of Protein Cage -Based Hybrid Materials

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kostiainen, Mauri, Prof., Aalto University, Department of Bioproducts and Biosystems, Finland
dc.contributor.author Korpi, Antti
dc.date.accessioned 2021-01-12T10:00:10Z
dc.date.available 2021-01-12T10:00:10Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-952-64-0228-4 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-64-0227-7 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101929
dc.description.abstract Supramolecular self-assembly is a modern tool for development of materials with well-defined nanostructure. The process is simple and has low energy requirements, making it appealing as aproduction method. Electrostatic interaction is a versatile driving force for self-assembly due to the quantity of applicable components and environmental sensitivity of the phenomenon. Protein cages are a subclass of proteins characterized by a hollow interior, which can store smaller particles within. The cages have well-defined and symmetric structures, making them optimal particles for self-assembling systems. In this thesis, electrostatic self-assembly of two protein cages, apoferritin (aFT) and cowpea chlorotic mottle virus (CCMV), and synthetic molecules as well as inorganic particles is studied by focusing on both the assembly process itself and the obtained structures. In publication I, aFT is complexed with synthetic block copolymers with cationic and thermoresponsive segments. The obtained systems are multi-responsive and can be assembled or disassembled by changing temperature or electrolyte concentration. In publication II, CCMV is used to form aggregates with cationic colloidal lignin particles (c-CLPs).Significance of the charged nature of lignin is quantified and c-CLPs are found effective in removing virus particles from water as aggregates by sedimentation or filtration. Publication III demonstrates self-assembly of aFT and CCMV structures with green fluorescent protein (GFP) carrying a cationic polypeptide tail. GFP is successfully incorporated in the assemblies and the order of the obtained structures varies with the dimensions of the assembling protein cage In publication IV, aFT is complexed with various cationic cyclophanes to initiate self-assembly. With optimisation of cyclophane structure, charge density and solution conditions, highly ordered crystal structures are obtained. In publication V, properties of aFT with open and close cage morphology are compared. Both selfassemble with cationic gold nanoparticles, but the closed cages are found to reach higher level of order. Publication VI demonstrates production of mesoporous silica using aFT crystals as templates. The crystals are encased in silica and removed by calcination to yield mesoporous material, where the order of the crystals is retained in orientation of the pores. The research shows that protein cages are versatile particles for self-assembling systems and electrostatic interactions are an applicable driving force for their construction. Combination of different cages and synthetic co-assembly agents enables design of specific hybrid materials for targeted applications. en
dc.description.abstract Supramolekulaarinen itsejärjestyminen on nykyaikainen työkalu tarkkaan määritellyn nanorakenteen omaavien materiaalien kehitykseen. Prosessi on yksinkertainen ja vaatii vähän energiaa, mikä tekee siitä houkuttelevan tuotantomenetelmän. Elektrostaattinen vuorovaikutus on monikäyttöinen voima itsejärjestymiselle käytettävissä olevien osasten suuren määrän ja ilmiönympäristöherkkyyden vuoksi. Proteiinihäkit ovat proteiinien alaluokka, joille on ominaista ontto sisus, jonne pienempiä hiukkasia voidaan säilöä. Häkeillä on hyvin määritellyt ja symmetriset rakenteet, mikä tekee niistä ihanteellisia kappaleita itsejärjestyviin järjestelmiin. Tässä väitöskirjassa tutkitaan kahden proteiinihäkin, apoferritiinin (aFT) ja lehmänpavun kloroosiläikkäviruksen (CCMV), itsejärjestymistä synteettisten molekyylien ja epäorgaanisten hiukkasten kanssa, keskittyen sekä itse itsejärjestymisprosessiin että tuotettuihin rakenteisiin. Julkaisussa I aFT kompleksoidaan synteettisten lohkopolymeerien kanssa, jotka sisältävät kationisen ja lämpöherkän osion. Järjestelmät ovat herkkiä useille muuttujille, ja ne voidaan järjestää tai purkaa muuttamalla lämpötilaa tai elektrolyyttikonsentraatiota. Julkaisussa II CCMV:tä käytetään muodostamaan aggregaatteja kationisten kolloidisten ligniinihiukkasten (c-CLP) kanssa. Ligniinin varauksen merkitys järjestelmille määritellään ja c-CLP havaitaan tehokkaaksi virusten poistamiseen vedestä aggregaatteina sedimentaation ta isuodatuksen avulla. Julkaisu III esittelee aFT:n ja CCMV:n itsejärjestymisen vihreän fluoresentin proteiinin (GFP)kanssa, joka kantaa kationista polypeptidi häntää. GFP sisällytetään onnistuneesti rakenteisiin, joiden järjestys vaihtelee käytetyn proteiinihäkin mukaan. Julkaisussa IV aFT kompleksoidaan useiden kationisten syklofaanien kanssa itsejärjestymisen käynnistämiseksi. Syklofaanirakenteen ja sen varaustiheyden sekä liuosolosuhteet optimoimalla onnistutaan tuottamaan hyvin järjestyneitä kiderakenteita. Julkaisussa V avoimen ja suljetun rakenteen omaavien aFT häkkien ominaisuuksia vertaillaan. Molemmat itsejärjestyvät kultananoparttikkelien kanssa, mutta suljetulla rakenteella saavutetaan paremmin järjestyneitä rakenteita. Julkaisu VI esittelee keskihuokoisen silikan valmistusta aFT kidemuottien avulla. Kiteet koteloidaan silikaan ja poistetaan kalsinoimalla, mikä jättää jäljelle keskihuokoisen materiaalin, jossa kiteiden järjestys säilyy huokosten suuntautumisessa. Tutkimus osoittaa, että proteiinihäkit ovat monikäyttöisiä hiukkasia itsejärjestyviin järjestelmiin, ja elektrostaattinen vuorovaikutus soveltuu niiden tuottamiseen. Eri häkkien ja niiden kanssa järjestyvien hiukkasten yhdisteleminen mahdollistaa erityisiin sovelluksiin suunniteltujen hybridimateriaalien valmistamisen. fi
dc.format.extent 84 + app. 130
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 2/2021
dc.relation.haspart [Publication 1]: Antti Korpi, Piotr Skumial, Mauri A. Kostiainen, Thermally Induced Reversible Self-Assembly of Apoferritin–Block Copolymer Complexes, Macromolecular Rapid Communications, 2019, 40, 18, 1900308. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201909205384. DOI: 10.1002/marc.201900308
dc.relation.haspart [Publication 2]: Guillaume N. Rivière, Antti Korpi, Mika Henrikki Sipponen, Tao Zou, Mauri A. Kostiainen, Monika Österbeg, Agglomeration of Viruses by Cationic Lignin Particles for Facilitated Water Purification, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, 8, 10, 4167-4177. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202006013468. DOI: 10.1021/acssuschemeng.9b06915
dc.relation.haspart [Publication 3]: Antti Korpi, Chao Ma, Kai Liu, Nonappa, Andreas Herrmann, Olli Ikkala, Mauri A. Kostiainen, Self-Assembly of Electrostatic Cocrystals from Supercharged Fusion Peptides and Protein Cages, ACS Macro Letters, 2018, 7, 3, 318-323. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201810025189. DOI: 10.1021/acsmacrolett.8b00023
dc.relation.haspart [Publication 4]: Ngong Kodiah Beyeh, Nonappa, Ville Liljeström, Joona Mikkilä, Antti Korpi, Davide Bochicchio, Giovanni M. Pavan, Olli Ikkala, Robin H. A. Ras, Mauri A. Kostiainen, Crystalline Cyclophane–Protein Cage Frameworks, ACS Nano, 2018, 12, 8, 8029-8036. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201809215146. DOI: 10.1021/acsnano.8b02856
dc.relation.haspart [Publication 5]: Soumyananda Chakraborti, Antti Korpi, Mantu Kumar, Piotr Stępień, Mauri A. Kostiainen, Jonathan G. Heddle. Three-Dimensional Protein Cage Array Capable of Active Enzyme Capture and Artificial Chaperone Activity, Nano Letters, 2019, 19, 6, 3918-392. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201907304444. DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b01148
dc.relation.haspart [Publication 6]: Antti Korpi; Mauri A. Kostiainen, Sol-Gel Synthesis of Mesoporous Silica Using a Protein Crystal Template, Angewandte Chemie International Edition, submitted
dc.subject.other Biotechnology en
dc.title Electrostatic Self-Assembly of Protein Cage -Based Hybrid Materials en
dc.title Proteiinihäkkeihin Pohjautuvien Hybridimateriaalien Elektrostaattinen Itsejärjestyminen fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Biotuotteiden ja biotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Bioproducts and Biosystems en
dc.subject.keyword protein cages en
dc.subject.keyword self-assembly en
dc.subject.keyword electrostatic interaction en
dc.subject.keyword hybrid materials en
dc.subject.keyword proteiinihäkit fi
dc.subject.keyword itsejärjestyminen fi
dc.subject.keyword elektrostaattinen vuorovaikutus fi
dc.subject.keyword hybridimateriaalit fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0228-4
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kostiainen, Mauri, Prof., Aalto University, Department of Bioproducts and Biosystems, Finland
dc.opn Cornelissen Jeroen Prof., University of Twente, Netherlands
dc.contributor.lab Biohybrid Materials en
dc.rev Beck, Tobias, Prof., University of Hamburg, Germany
dc.rev Hytönen Vesa, Prof., Tampere University, Finland
dc.date.defence 2021-01-29
local.aalto.acrisexportstatus checked 2021-03-18_0858
local.aalto.infra OtaNano - Nanomicroscopy Center
local.aalto.infra Bioeconomy Research Infrastructure
local.aalto.formfolder 2021_01_12_klo_09_58
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics