Learning Centre

Kestävän pientalorakentamisen edistäminen kuluttajan valintojen kautta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hyrkäs, Johanna
dc.contributor.author Harjula, Lotta
dc.date.accessioned 2021-06-21T09:39:19Z
dc.date.available 2021-06-21T09:39:19Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/108364
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkitaan, miten Suomen pientalorakentamisen kestävyyttä voisi edistää kuluttajan eli yksityisen rakennuttajan valintojen kautta. Rakentamisella ja asumisella on merkittäviä vaikutuksia globaaliin kestävyyskriisiin: ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden katoon ja ylikulutukseen. Lisäksi rakennusten lyhytikäisyys ja uusiutumattomien materiaalien käyttö aiheuttavat haasteita yksilölle ja yhteiskunnalle sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Pientalorakentamisen alalla näkyy muutoksen merkkejä, mutta kestävyyden kokonaisvaltainen huomioiminen ja kestävän rakentamisen yleistyminen uudeksi normaaliksi vaativat yhä merkittävää muutosta. Pientalorakentamisen ala Suomessa on monimutkainen systeemi, johon vaikuttavat muun muassa markkinavoimat, yhteiskunnallinen ilmapiiri, yleiset asenteet, viranomaissäädökset sekä lukuisat inhimilliset näkökulmat, kuten tietoisuus ympäristöasioista, mielikuvat sekä asumisen ihanteet. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään systeemiajattelun kokonaisvaltaisen tarkastelun näkökulmaa, uusia tutkimusraportteja sekä muita kirjallisuuslähteitä. Taustatutkimusosiossa tarkastellaan pientalojen nykytilannetta ja määritellään kokonaisvaltainen kestävyyden määritelmä pientaloille. Samalla tarkastellaan eri toimijoiden ja tekijöiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja merkitystä muutokselle. Tutkimusosiossa nostetaan esiin kuluttajan valintoihin ohjaavia tekijöitä ja verrataan niitä kestävyyden tavoitteisiin. Johtopäätöksissä pohditaan, millaisilla keinoilla kuluttajan valintoihin voi vaikuttaa ja mistä muista näkökulmista kestävän pientalorakentamisen edistämistä voi lähestyä. Tutkimustuloksissa huomattiin, etteivät kuluttajan valinnat perustu rationaaliseen tai objektiiviseen päätöksentekoprosessiin, vaan mielikuvilla ja kognitiivisilla vinoumilla on merkittävä vaikutus. Useimmat asumisen ihanteet voivat toteutua kestävässä rakentamisessa jopa nykyistä rakennustapaa paremmin, mutta heikko tietoisuus, mielikuvat sekä irrationaaliset valinnat ohjaavat valitsemaan toisin. Poikkeuksena tästä ovat helppouden ihannointi sekä toiveet väljästä asumisesta. Kuluttajan valinnoilla on vaikutusvoimaa alalla, mutta toisaalta yksityisen rakennuttajan tarpeita ja ihanteita muovaavat rakennusalalla vallitseva tarjonta ja mielikuvat. Muutoksen näkökulmasta pelkän tiedon lisääminen ei ole riittävä keino edistää kestävää pientalorakentamista, vaan monen vaikuttamiskeinon yhdistäminen ja erityisesti inhimillisten piirteiden hyödyntäminen ovat tärkeitä lähestymistapoja. Toisaalta kuluttajan saatavilla oleva tieto on pirstaloitunutta, ja kokonaiskuvaa rakentamisen ympäristövaikutuksista sekä tavoitteista on vaikea saavuttaa. Tutkimuksessa nousi esiin henkilökohtaisen vuorovaikutuksen tehokkuus vaikuttamikeinona yleisten valtavirran mielikuvien ja asenteiden lisäksi. Esimerkiksi vahvistamalla arkkitehtien roolia alalla sekä kehittämällä tämän osaamista ja vuorovaikutustaitoja, pientalorakentamisen kestävyyttä voisi edistää oikeaan suuntaan. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis is to study how to increase the sustainability of construction projects in Finland by affecting consumers’ choices at the design stage. The construction sector today has major effects on global warming, biodiversity loss, and overconsumption. The short life cycle of buildings and usage of non-renewable materials have a great impact both on individuals and society. The construction of single-family housing in Finland is a complex system, affected by numerous factors. In this research, tools from systems thinking were used in order to find leverage points for the system’s change. The research was performed by using a wide range of literature and recent research results. The first chapter studies the current state of Finnish single-family houses and the interconnections between different actors. In addition, a new comprehensive definition for sustainable housing has been developed. The second chapter studies the consumer’s complex decision-making process, especially interconnections between the current living preferences and sustainable choices. The third chapter is a discussion of the results. The results show that consumers’ decisions have a significant role in the system’s change, although the consumers are also adapting their desires based on the current state of the market and social surroundings. Most of the current living preferences would support sustainability but a poor level of knowledge, fragmentary information available, subjective inspection and cognitive biases steer the decisions. In addition, the desire for easiness and spacious living are conflicting with sustainability. Attaching several influencing methods, especially raising consumers’ awareness and using the cognitive biases for positive effect, will have a strong leverage for the systems’ change towards sustainability. Furthermore, personal communication plays a significant role in the consumers’ decision-making process, and as a result, architects have an important role in the change. en
dc.format.extent 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kestävän pientalorakentamisen edistäminen kuluttajan valintojen kautta fi
dc.title Towards more sustainable single-family houses by affecting consumers’ decision-making en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department ark fi
dc.subject.keyword kestävä rakentaminen fi
dc.subject.keyword pientalot fi
dc.subject.keyword ympäristöystävällisyys fi
dc.subject.keyword kuluttaja fi
dc.subject.keyword asumisen arvot fi
dc.subject.keyword suunnittelijan rooli fi
dc.subject.keyword yhteiskunnallinen muutos fi
dc.subject.keyword systeemiajattelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202106217622
dc.programme.major fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Heikkinen, Pekka
dc.programme Arkkitehtuurin maisteriohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics