Learning Centre

A Critical Theory approach to human resource management - Mapping out the ideological evolution of HRM in the era of multinational corporations

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Piekkari, Rebecca, Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
dc.contributor.advisor Häyry, Matti, Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
dc.contributor.author Itani, Sami
dc.date.accessioned 2017-02-17T10:00:28Z
dc.date.available 2017-02-17T10:00:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6979-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6980-7 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24602
dc.description.abstract This thesis explores the ideological evolution of Human Resource Management (HRM) from the 1950s until the present day in a twofold manner. Firstly, the study maps out the development of HRM practices as ideological control mechanisms naturalizing organizational power asymmetries, hence providing employees under modern capitalism with emancipatory awareness and opening up avenues for the theoretical development of Critical Theory. Secondly, it contributes to the needed metatheoretical development of the HRM field by illuminating the ideological dimensions and the normative ideals that HRM scholars create, reflect, uphold or resist in their research. The thesis analyses a data set of the most impactful HRM articles over five decades by combining Giddens's (1979) five forms of ideology and Critical Discourse Analysis (CDA), utilizing particularly the Discourse-Historical Approach of CDA. The findings reveal five distinct time periods during which HRM research and practices have been applied to control employees with varying ideological intensity. The ideological intensity has ranged from comprehensive suppression (i.e. all five ideological forms were present without any alternative reasoning or critique) to a brief moment of emancipatory resistance, where the ideological content was not only scant, but organizational frictions and inequalities were analyzed mainly from subjective and non-managerialist perspectives. In addition, the analysis indicates that HRM research in the leading academic journal made a relatively brief but still prominent epistemological shift in the 1970s, and also constant movement within the dominant functionalist paradigm (Burrell and Morgan 1979) was evident. Finally, the discursive strategies of HRM researchers principally imply an uncritical stance towards employment relationships and academia's own role in legitimizing them, which accentuates the need for creating cooperation and better understanding across paradigm borders. en
dc.description.abstract Tämä tutkimus selvittää henkilöstöjohtamisen (HRM) ideologista evoluutiota 1950-luvulta nykyhetkeen kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin, tutkimus kartoittaa henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ideologisina työntekijöiden kontrolloimisen mekanismeina, joilla on pyritty hyväksyttämään ja legitimoimaan epäsymmetrisiä valtasuhteita organisaatioissa. Tämän kartoittamisen tarkoituksena on tarjota sekä modernissa kapitalismissa operoiville työntekijöille emansipatorista ymmärrystä että edesauttaa kriittisen teorian (Critical Theory) teoreettista kehittämistä. Toiseksi, tutkimus myötävaikuttaa henkilöstöjohtamisen tutkimuksen paljon kaivattuun metateoreettiseen kehitykseen tuomalla esiin niitä ideologisia piirteitä ja normatiivisia ihanteita, joita henkilöstöjohtamisen tutkijat ovat luoneet, heijastaneet, ylläpitäneet tai vastustaneet tutkimuksellaan. Tutkimuksessa on analysoitu sitaattimäärältään kaikkein merkityksellisimpiä henkilöstöjohtamisen tutkimuksia yli viiden vuosikymmenen ajalta. Metodologisesti analyysi on nojautunut Giddensin (1979) viiden ideologian ilmenemismuodon sekä kriittisen diskurssianalyysin (CDA) yhdistelmään. Tulokset paljastavat viisi selkeästi erottuvaa aikakautta, joiden aikana henkilöstöjohtamisen tutkimuksia ja käytäntöjä on hyödynnetty työntekijöiden kontrolloimisessa vaihtelevalla ideologisella intensiteetillä. Henkilöstöjohtamisen ideologisuus on vaihdellut kokonaisvaltaisesta ideologisuudesta (ts. kaikki Giddensin viisi ideologian ilmenemismuotoa ovat olleet havaittavissa ilman vaihtoehtoista argumentointia tai kritiikkiä) lyhyeen emansipatoriseen jaksoon, jonka aikana henkilöstöjohtamisen tutkimus ja käytännöt olivat ideologisesti vapautuneempia, avoimesti subjektiivisia ja yritysjohdon näkökulmia karttavia. Analyysi myös indikoi henkilöstöjohtamisen tutkimuksen tehneen lyhytkestoisen, mutta merkityksellisen, epistemologisen muutoksen 1970-luvulla, minkä lisäksi dominoivassa funktionaalisessa paradigmassa (Burrell and Morgan 1979) on ollut jatkuvaa sisäistä liikehdintää. Lisäksi henkilöstöjohtamisen tutkijoiden hyödyntämät diskursiiviset strategiat osoittavat pääsääntöisesti kritiikitöntä asennetta yleisiä työntekijäsuhteita sekä akatemian omaa poliittista vaikuttavuutta kohtaan, mikä korostaa tutkimusparadigmojen välisen yhteistyön ja ymmärryksen lisäämisen tärkeyttä. fi
dc.format.extent 318
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 168/2016
dc.subject.other Management en
dc.subject.other Organisations, Corporations en
dc.title A Critical Theory approach to human resource management - Mapping out the ideological evolution of HRM in the era of multinational corporations en
dc.title Katsaus henkilöstöjohtamiseen kriittisen teorian näkökulmasta - Henkilöstöjohtamisen ideologinen evoluutio monikansallisten yritysten aikakaudella fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword human resource management en
dc.subject.keyword HRM en
dc.subject.keyword ideology en
dc.subject.keyword history en
dc.subject.keyword evolution en
dc.subject.keyword multinational corporations en
dc.subject.keyword critical theory en
dc.subject.keyword critical management studies en
dc.subject.keyword henkilöstöjohtaminen fi
dc.subject.keyword ideologia fi
dc.subject.keyword evoluutio fi
dc.subject.keyword historia fi
dc.subject.keyword kriittinen teoria fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6979-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.opn Willmott, Hugh, Prof., Cass Business School, UK
local.aalto.formfolder 2017_02_16_klo_12_29
local.aalto.archive yes


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics