Learning Centre

Art education in the post-digital era - Experiential construction of knowledge through creative coding

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sederholm, Helena, Prof., Aalto University, Department of Art, Finland
dc.contributor.advisor Vadén, Tere, Docent, University of Tampere, Finland
dc.contributor.author Dufva, Tomi
dc.date.accessioned 2018-05-29T09:03:04Z
dc.date.available 2018-05-29T09:03:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-60-7948-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7947-9 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31304
dc.description.abstract This dissertation examines the questions and problematics of code and digitality brought forward by the post-digital era. In particular, it focuses on the role and the means art education has in awakening a critical understanding of the digital constructs in our society. Moreover, this dissertation proposes creative coding as an art educational method to gain a first-hand comprehension of digitality. Increasing digitalisation is augmenting and altering our culture as well as society in general. Digital technologies mediate everyday life so much that not using them becomes a declaration of alternative values. The term post-digital delineates a world where the digital is complexly intertwined with the physical world. As such, digital technologies participate in the construction of society and everyday life. Post-digital presents multiple challenges in regards to everyday life, as well as to culture and society, which requires comprehension of these technologies and their underlying code. Without an understanding of how these digital systems work, we are unable to fully participate in the construction of contemporary life. Creative coding, generally, refers to programming where expression is more important than function. This dissertation widens the concept of creative programming into activities that include programming as one of their components, such as physical computing and in some instances new media art. Furthermore, creative coding in this research is considered from the art educational perspective as an experiential activity that generates and requires creative and critical thinking. My research methods are primarily based on phenomenology, ethnography, and theoretical research. The research material includes theoretical literature from the fields of art, art education, philosophy, and craft education, and from a varied field of studies on technology. The ethnographic material consists of my research at the Robotti Art and Craft School (Käsityökoulu Robotti). The phenomenological research strategy blankets the whole dissertation from me being the active participant in both teaching creative coding in various places as well as practising it in my artistic work. The dissertation offers three key findings that have both theoretical and practical implications. The first is the observation that understanding digital technologies in general, and teaching programming in particular, needs to be understood from a broader perspective. The second is the notion of digi-grasping, which refers to the growing need to comprehend the complex and intertwined digital processes inherent in everyday life. The third is the implication that creative coding can be a beneficial tool in art education in acquiring knowledge and critical understanding of the digital systems. en
dc.description.abstract Tämän väitöskirjan keskeinen teema on postdigitaalisuuden myötä nousseet kysymykset digitaalisuudesta ja koodista. Erityisessä keskiössä ovat taidekasvatuksen rooli ja mahdollisuudet herättää kriittistä ymmärrystä digitaalisuuden asemasta ja rakenteista nyky-yhteiskunnassa. Tämä tutkimus esittää luovaa ohjelmointia taidekasvatuksellisena menetelmänä ymmärtää digitaalisuutta sekä saavuttaa siitä omakohtaista tietoa. Digitalisaatio muokkaa ja vaikuttaa sekä kulttuuriin, että laajemmin koko yhteiskuntaan. Digitaaliset teknologiat ovat läsnä arjessamme jopa niin paljon, että niistä kieltäytyminen voidaan nähdä kannanotoksi vaihtoehtoisten arvojen puolesta. Postdigitaalisuden käsite viittaa tilanteeseen jossa digitaalinen teknologia on monitahoisesti punoutunut sekä yhteiskunnan rakenteisiin, että jokapäiväiseen elämään. Postdigitaalisuuden esiin tuomat haasteet vaativat ymmärrystä näistä teknologioista ja niiden taustalla vaikuttavasta koodista. Tämän ymmärryksen puuttuminen vaikeuttaa osallistumista postdigitaalisen elämän rakentamiseen. Luovalla ohjelmoinnilla viitataan yleisesti ohjelmointiin, jossa ilmaisu on ohjelmoinnin funktiota tärkeämmässä asemassa. Tämä tutkimus laajentaa luovan ohjelmoinnin käsitettä taiteellisiin toimintoihin, joissa ohjelmointi toimii osana taiteen tekemistä, kuten esimerkiksi joissakin uuden median prosesseissa. Lisäksi luova ohjelmointi nähdään tässä tutkimuksessa taidekasvatuksellisesta näkökulmasta kokemuksellisena prosessina, joka sekä tuottaa että vaatii luovaa ja kriittistä ajattelua. Väitöskirjan ensisijaisina tutkimusmenetelminä ovat fenomenologinen, etnografinen sekä teoreettinen tutkimus. Tutkimuksen poikkitieteellisen luonteen vuoksi tutkimusmateriaali koostuu niin taiteen, taidekasvatuksen, filosofian, käsityökasvatuksen kuin teknologian kirjallisuudesta. Väitöskirjan etnografinen osa koostuu pääosin Käsityökoulu Robotissa tehdystä tutkimuksesta. Fenomenologinen menetelmä toimii väitöskirjan kaikenkattavana menetelmänä: se luo tutkimuksellisen viitekehyksen omaan luovan ohjelmoinnin opettamiseeni kuin myös sen käyttöön taiteessani. Väitöskirjani tuo esiin kolme tutkimustulosta, joilla on sekä teoreettisia että käytännöllisiä seuraamuksia. Ensimmäisenä on havainto siitä, että digitaalisen teknologian ymmärtäminen yleisesti, ja ohjelmoinnin opettaminen erityisesti, tulee ymmärtää nykyistä laajemmasta perspektiivistä käsin. Toinen tulos on huomio tarpeesta käsittää digitaalisuutta kokemuksellisesti ja kehollisesti. Käytän käsitettä digi-grasping, joka viittaa monitahoisten ja punoutuneiden digitaalisten prosessien laajempaan ymmärtämiseen. Kolmanneksi ehdotan väitöskirjassani, että luova ohjelmointi voi toimia hyödyllisenä menetelmänä taidekasvatuksessa ja auttaa digitaalisuuden kriittisessä ymmärtämisessä. fi
dc.format.extent 157
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 72/2018
dc.relation.haspart [Publication 1]: Dufva, T. & Dufva, M. (2016). Metaphors of code: Structuring and broadening the discussion on teaching kids to code. Thinking Skills and Creativity, 22, 97-110. Full text is included in the PDF file of the dissertation. DOI: 10.1016/j.tsc.2016.09.004
dc.relation.haspart [Publication 2]: Dufva, T. (2017). Maker Movement: Creating knowledge through basic intention. Techne Series – Research in Sloyd Education and Craft Science, 24 (2), 129-141. Full text is included in the PDF file of the dissertation.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Dufva, T. & Dufva, M. (2017). Grasping the future of digital society. [Article under review for Futures, The Journal of Policy, Planning and Futures Studies]. Full text is included in the PDF file of the dissertation.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Dufva, T. (2018). Creative Coding at the arts and crafts school Robotti (Käsityökoulu Robotti). In Proceedings of the 3rd Digital Humanities in the Nordic Countries Conference. (DHN 2018) Helsinki, Finland [Accepted manuscript]. Full text is included in the PDF file of the dissertation.
dc.subject.other Art education en
dc.title Art education in the post-digital era - Experiential construction of knowledge through creative coding en
dc.title Taidekasvatus postdigitaalisella aikakaudella: kokemuksellinen ymmärtäminen luovan ohjelmoinnin avulla fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword Art education en
dc.subject.keyword code literacy en
dc.subject.keyword craft education en
dc.subject.keyword philosophy en
dc.subject.keyword digital humanities en
dc.subject.keyword creative coding en
dc.subject.keyword taidekasvatus fi
dc.subject.keyword käsityökasvatus fi
dc.subject.keyword ohjelmoinnin lukutaito fi
dc.subject.keyword luova ohjelmointi fi
dc.subject.keyword filosofia fi
dc.subject.keyword digitaalisuus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7948-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.opn Knochel, Aaron, Assistant Prof., Pennsylvania State University, USA
dc.rev Kotilainen, Sirkku, Prof., University of Tampere, Finland
dc.rev Knochel, Aaron, Assistant Prof., Pennsylvania State University, USA
dc.date.defence 2018-05-18
local.aalto.acrisexportstatus checked
local.aalto.formfolder 2018_05_28_klo_15_29
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics