Learning Centre

Nostalgia ja vaatesuunnittelija – nostalgian mahdollisuudet vaatemalliston innoittajana

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Ervamaa, Anna
dc.contributor.advisor Ryynänen, Max
dc.contributor.author El-Khoury, Marianne
dc.date.accessioned 2019-11-03T16:00:50Z
dc.date.available 2019-11-03T16:00:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40972
dc.description.abstract Tämä taiteen maisterin opinnäyte on kaksiosainen: se koostuu tutkimuksellisesta osuudesta sekä kahdeksan asun naistenvaatemallistosta. Kirjallisessa osiossa selvitetään millaisia mahdollisuuksia nostalgialla eli menneeseen aikaan kohdistuvalla haikeuden tunteella on osana luovaa prosessia ja suunnittelutyön inspiraatiota. Kirjallinen työ koostuu katsauksesta nostalgian aihepiiriin vaatesuunnittelijan näkökulmasta, sekä lopuksi vaatemalliston ja sen prosessin kuvauksesta. Nostalgia itsessään on ajankohtainen aihe. Erilaisten maailmanlaajuisten suurien muutosten vallitessa on luonnollista, että ihmiset näkevät menneisyyden nykyisyyttä positiivisemmassa valossa. Menneisyys on myös välttämätön osa muotia ja sen rakentumista. Suunnittelija voi inspiroitua muodin historiasta ja menneistä ilmiöistä, tuoden ne osaksi tulevaisuuden muotia ja sen tulkintaa. Entä kun menneisyyteen liittyy myös kaipuuta – nostalgiaa? Tutkimuksessa keskeisinä kysymyksinä ovat: Millaisia näkemyksiä nostalgian teoriasta on? Mikä on nostalgian merkitys osana kulta-ajan käsitettä? Millä tavoin kaipuun tunne muuttuu produktiiviseksi ja inspiroivaksi lähtökohdaksi? Millainen rooli nostalgialla on osana muotisuunnitteluprosessia? Näihin kysymyksiin vastataan pohjustaen aihetta yleisellä tasolla, minkä jälkeen sitä käsitellään osana muodin ilmiöitä. Tutkimuksen metodeina käytetään kirjallisuuskatsausta ja autoetnografiaa. Opinnäytteen produktiivisen osan inspiraatio tulee niin ikään nostalgisten tunteiden kautta. Prosessin esittely toimii omakohtaisena esimerkkinä siitä, millä tavoin vaatesuunnittelija voi näitä tunteita työssään hyödyntää. Vaatemalliston visuaalinen taustatutkimus nojautuu nostalgiasta lähtevään tunnelmaan, 70-lukuiseen elämäniloiseen elämäntyyliin. Vaatesuunnitteluprosessi rakentuu nostalginen tunnelma taustalla, fyysisen lopputuloksen ollen moderni vaatemallisto, jonka hengessä on aistittavissa 70-lukuista tunnelmaa. Sekä teoriakatsaus että prosessikuvaus havainnollistavat nostalgian olevan ensinnäkin ajasta riippumaton osa ihmismieltä, mutta myös rikas lähtökohta luovaan työhön. Produktiivisen työn prosessi osoittaa nostalgian rakentuneen intuition ja tarinankerronnan kautta, edellyttäen avoinmielisyyttä ja halua uppoutua inspiraatiomaailmaan. fi
dc.description.abstract This two-part master’s thesis consists of a written investigation and an eight-outfit womenswear collection. The research examines what kind of chances nostalgia, sentimentality for the past, has as an inspiration for a creative process and design work. The written part consists of an overview to the topic of nostalgia from a fashion designer’s perspective. The latter part describes the process of the realised fashion collection. Nostalgia itself is a current topic. It is natural that during significant global changes people tend to see the past in a more positive light. Also, the past is a crucial part of fashion and its evolution. A designer can be inspired by the history of fashion and past phenomena, interpreting them to be part of future fashion. This thesis focuses on the past and its pairing with the feeling of longing. The research focuses in answering the following questions: What kind views are there for nostalgia? What is the significance of nostalgia regarding the idea of a golden age? How can nostalgia become a productive and inspiring starting point? What is the role of nostalgia in the presented fashion design process? These questions are answered by grounding the matter in a general level, following by studying it as a part of fashion phenomena. The methods for research are literature review and autoethnography. Inspiration for the womenswear collection comes through nostalgic sentiments. The process becomes a personal example of how a fashion designer can benefit these feelings in their work. The visual research leans on a nostalgic mood inspired of a joyous way of life in the 70’s. The design process proceeds with this mood in its background. The result is a modern collection of garments where the influence of a subtle 70’s mood is sensed. Both theoretical study and the description of process show how nostalgia is firstly a universal and timeless part of a human mind, and a rich well for creative work. The process of the collection indicates how nostalgia is utilized through intuition and storytelling, requiring an open mind and a willingness to dive into the inspiration. en
dc.format.extent 74
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Nostalgia ja vaatesuunnittelija – nostalgian mahdollisuudet vaatemalliston innoittajana fi
dc.title Nostalgia and the fashion designer – the chances of nostalgia as a fashion collection’s inspirer en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.contributor.department Department of Design en
dc.subject.keyword muoti fi
dc.subject.keyword vaate fi
dc.subject.keyword tekstiilit fi
dc.subject.keyword vaatesuunnittelu fi
dc.subject.keyword suunnitteluprosessi fi
dc.subject.keyword nostalgia fi
dc.subject.keyword kaipuu fi
dc.subject.keyword kulta-aika fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201911035981
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Hirvonen, Pirjo
dc.programme Fashion Clothing and Textile Design en
dc.location P1 OPINNÄYTTEET D 2019 El-Khoury
local.aalto.barcode 1210015532


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics